Detailplaneeringud ja planeeringud

Vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale Planeerimisseadusele jagunevad planeeringud laiemalt 5 erinevasse rühma, millest ehitajale ja arendajale kõige igapäevasemad on üldplaneeringutest lähtuvad detailplaneeringud. Detailplaneeringute peamisteks eesmärkideks on kruntide moodustamine, maa sihtotsatarbe määramine, ehitusõiguse määramine ning arhitektuursete ja ehituslike piirangute seadmine. Detailplaneeringut võib koostada ühele krundile või tervele kvartalile või elamupiirkonnale.

Tiheasustusalal ei ole hoonestamine ilma detailplaneeringuga kehtestatud ehitusõiguseta lubatud. Detailplaneeringu eesmärgiks on luua võimalikult paljusid osapooli rahuldav lahendus.

ACTO Consult OÜ koostab nii detailplaneeringuid kui üldplaneeringud. Oleme valmis koostama Teile planeeringu olenemata sellest, kas soovita jagada oma krunti või planeerida tervet uuselamurajooni.


Lisainfo ja tagasiside siit
 

eLeht disain